نمونه سوال امتحانی دی ماه یازدهم رشته انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس علوم و فنون ادبی 2 ، پایه یازدهم

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1400

درس نگارش 2 ، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1399

درس فلسفه 1 ، پایه یازدهم

سوالات فلسفه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فلسفه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فلسفه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فلسفه 1 ، دی ماه

سال 1401

درس روانشناسی ، پایه یازدهم

سوالات روانشناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات روانشناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات روانشناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات روانشناسی ، دی ماه

سال 1401

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

درس انگلیسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس تاریخ 2 ،پایه یازدهم

سوالات تاریخ 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 2 ، دی ماه

سال 1400

درس جامعه شناسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات جامعه شناسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس جغرافیای ناحیه ای 2 ، پایه یازدهم

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، دی ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1400

درس ریاضی و آمار 2 ، پایه یازدهم

سوالات ریاضی و آمار 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 2 ، دی ماه

سال 1401

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1400

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *