آموزش دروس پایه دوازدهم تجربی

شیمی
شیمی (3)
زیست-شناسی
زیست شناسی (3)
فیزیک
فیزیک (3)
ریاضی
ریاضی (3)
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (3)
ادبیات
فارسی (3)
دینی
دین و زندگی (3)
عربی
عربی (3)
مشاوره
مشاوره