نمونه سوال امتحانی دی ماه دهم رشته انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس اقتصاد ، پایه دهم

سوالات اقتصاد ، دی ماه

سال 1401

سوالات اقتصاد ، دی ماه

سال 1401

سوالات اقتصاد ، دی ماه

سال 1401

سوالات اقتصاد ، دی ماه

سال 1401

درس منطق ، پایه دهم

سوالات منطق ، دی ماه

سال 1401

سوالات منطق ، دی ماه

سال 1401

سوالات منطق ، دی ماه

سال 1401

سوالات منطق ، دی ماه

سال 1400

درس آمادگی دفاعی ، پایه دهم

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1400

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1400

درس انگلیسی 1 ، پایه دهم

سوالات انگلیسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس تاریخ (ایران و جهان باستان ) ، پایه دهم

سوالات تاریخ (ایران و جهان باستان) ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ (ایران و جهان باستان) ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ (ایران و جهان باستان) ، دی ماه

سال 1400

سوالات تاریخ (ایران و جهان باستان) ، دی ماه

سال 1400

درس تفکر و سواد رسانه ای ، پایه دهم

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

درس جامعه شناسی ، پایه دهم

سوالات جامعه شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی ، دی ماه

سال 1400

درس جغرافیای ایران ، پایه دهم

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 1 ، پایه دهم

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1400

درس ریاضی و آمار 1 ، پایه دهم

سوالات ریاضی و آمار 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 1 ، دی ماه

سال 1401

درس عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1400

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1400

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1400

درس علوم و فنون ادبی 1 ، پایه دهم

سوالات علوم و فنون ادبی 1، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 1، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 1، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 1، دی ماه

سال 1401

درس فارسی 1 ، پایه دهم

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس نگارش 1 ، پایه دهم

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1399

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *