نمونه سوال خرداد ماه-دوازدهم انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی اختصاصی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه علوم و فنون 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه ریاضی و آمار 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه تاریخ 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه سلامت و بهداشت ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فلسفه 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه جامعه شناسی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه جغرافیا 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس عربی 3 پایه دوازدهم

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس فارسی 3 پایه دوازدهم

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس علوم و فنون ادبی 3

سوالات علوم و فنون 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات علوم و فنون 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات علوم و فنون 3 خرداد ماه

سال 1398

درس جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم

سوالات جامعه شناسی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات جامعه شناسی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات جامعه شناسی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس فلسفه 2 پایه دوازدهم

سوالات فلسفه 2 خرداد ماه

سال 1401

سوالات فلسفه 2 خرداد ماه

سال 1400

سوالات فلسفه 2 خرداد ماه

سال 1399

سوالات فلسفه 2 خرداد ماه

سال 1398

درس ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم

سوالات ریاضی و آمار 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات ریاضی و آمار 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات ریاضی و آمار 3 خرداد ماه

سال 1398

درس تاریخ 3 پایه دوازدهم

سوالات تاریخ 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات تاریخ 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات تاریخ 3 خرداد ماه

سال 1398

درس جغرافیا 3 پایه دوازدهم

سوالات جغرافیا 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات جغرافیا 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات جغرافیا 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات جغرافیا 3 خرداد ماه

سال 1398

درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس نگارش 3 پایه دوازدهم

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1398

درس سلامت بهداشت پایه دوازدهم

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1398

درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1401

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *