نمونه سوال امتحانی خرداد ماه یازدهم رشته انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی اختصاصی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه علوم و فنون ادبی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه جامعه شناسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فلسفه 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه انسان و محیط زیست ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه تاریخ 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه ریاضی و آمار 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه جغرافیا 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه روانشناسی ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس علوم و فنون ادبی 2 ، پایه یازدهم

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون ادبی 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس فارسی 2 ، پایه دواردهم

سوالات فارسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس نگارش 2 ، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1400

درس فلسفه 1 ، پایه یازدهم

سوالات فلسفه 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فلسفه 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فلسفه 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فلسفه 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس روانشناسی ، پایه یازدهم

سوالات روانشناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات روانشناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات روانشناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات روانشناسی ، خرداد ماه

سال 14702

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس تاریخ 2 ، پایه یازدهم

سوالات تاریخ 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس جامعه شناسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات جامعه شناسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس جامعه شناسی 2، خرداد ماه

سال 1402

درس جامعه شناسی 2، خرداد ماه

سال 1402

درس جامعه شناسی 2، خرداد ماه

سال 1401

درس جغرافیای ناحیه ای 2 ، پایه یازدهم

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ناحیه ای 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس ریاضی و آمار 2 ، پایه یازدهم

سوالات ریاضی و آمار 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس عربی ، زبان قرآن ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *