نمونه سوال دی ماه-دوازدهم انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس عربی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات عربی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات عربی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات عربی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس فارسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات فارسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات فارسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات فارسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس علوم و فنون ادبی 3

سوالات علوم و فنون 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم و فنون 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات علوم و فنون 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات علوم و فنون 3 ، دی ماه

سال 1398

درس جامعه شناسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات جامعه شناسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جامعه شناسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات جامعه شناسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات جامعه شناسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس فلسفه 2 ، پایه دوازدهم

سوالات فلسفه 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فلسفه 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات فلسفه 2 ، دی ماه

سال 1399

سوالات فلسفه 2 ، دی ماه

سال 1398

درس ریاضی و آمار 3 ، پایه دوازدهم

سوالات ریاضی و آمار 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی و آمار 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات ریاضی و آمار 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات ریاضی و آمار 3 ، دی ماه

سال 1398

درس تاریخ 3 ، پایه دوازدهم

سوالات تاریخ 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات تاریخ 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات تاریخ 3 ، دی ماه

سال 1398

درس جغرافیا 3 ، پایه دوازدهم

سوالات جغرافیا 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیا 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات جغرافیا 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات جغرافیا 3 ، دی ماه

سال 1398

درس زبان انگلیسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس دین و زندگی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس نگارش 3 ، پایه دوازدهم

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1399

درس سلامت بهداشت پایه دوازدهم

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1398

درس تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1401

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

سوالات تحلیل فرهنگی دی ماه

سال 1400

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *