زبان انگلیسی

در این قسمت استاد بزرگ کشوری درس زبان انگلیسی دهم ، یازدهم و دوازدهم رو به صورت خلاصه مخصوص شب امتحان تدریس کردند