فلسفه

فیلم و جزوه کل فلسفه یازدهم و دوازدهم به صورت جمعبندی (خلاصه و مفید) مخصوص شب امتحان و کسانی که میخوان در زمان کم خودشون رو به کنکور برسونن