آموزش دروس پایه دهم انسانی

ریاضی و امار
ریاضی و آمار (1)
منطق
منطق
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی (1)
ادبیات
فارسی (1)
دینی
دین و زندگی (1)
عربی
عربی (1)
ادبیات اختصاصی
علوم و فنون ادبی (1)
اقتصاد
اقتصاد
مشاوره
مشاوره
تاریخ
تاریخ (1)
روانشناسی
جامعه شناسی (1)
جغرافی
جغرافیا (1)